Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 21.

 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató célja

 

Váczi Éva, egyéni vállalkozó (székhely: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 42/1. 3/11.), a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Az adatkezelő adatai

 

Váczi Éva, egyéni vállalkozó

Székhely: 2143, Kistarcsa, Eperjesi út 42/1.   3/11.

Nyilvántartási szám:       32806908

Adószám:                      66222314-1-33

Közösségi adószám:       HU66222314

E-mail: angolsikerrel@gmail.com

Telefon: + 36-70-779-1070

 

Az adatkezelés elvei

 • Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 • Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
 • Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
 • Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 • Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a
 • Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 • Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
 • Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
 • Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

 

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

 

Váczi Éva egyéni vállalkozó (szolgáltató, adatkezelő) felületein (http://angolkurzusok.skype-on.hu), feliratkozás, regisztráció által, Facebook hirdetések során történő látogatáskor megadott adataim kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a szolgáltató számára.

Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.

Nyilatkozom, hogy személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a szolgáltató számára.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az angolsikerrel@gmail.com emailcímre küldött kéréssel.

 

Megrendelés teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján a szolgáltató (adatkezelő) köteles továbbra is kezelni személyes adataidat.

 

Szolgáltatásaim

 

 1. Skype-os és személyes angol nyelvoktatás

Az oktatásra jelentkezéskor kitöltesz egy űrlapot. Az ekkor megadott személyes adataidat legkésőbb az űrlap kitöltését követő 365. napig tárolom.

 

 1. Ingyenes angol nyelvtani anyagokra való feliratkozás biztosítása

Emailcímed és neved megadásával feliratkozhatsz INGYENES letölthető angol nyelvtani segédanyagaimra.

Ezen feliratkozáskor eldöntheted, hogy hírlevelet, reklámcélú eDM-et szeretnél-e kapni, ezekhez hozzájárulsz-e. A hírlevélben heti egy (max.2) alkalommal angol nyelvtanulással kapcsolatos kvízeket, feladatokat küldök.

Minden e-mailbe teszek leiratkozó linket, hogy ha meggondolod magad, bármikor lemondhasd. Adataid az általad történő leiratkozáskor, illetve ha külön e-mailben jelzed nekem leiratkozási szándékodat az angolsikerrel@gmail.com e-mailcímre, azonnal törlöm, nem tárolom tovább.

 

 1. Hírlevélre feliratkozás biztosítása

Emailcímed és neved megadásával feliratkozhatsz hírlevelemre. A hírlevélben heti egy (max.2) alkalommal angol nyelvtanulással kapcsolatos kvízeket, feladatokat küldök.

Minden e-mailbe teszek leiratkozó linket, hogy ha meggondolod magad, bármikor lemondhasd.

Adataid az általad történő leiratkozáskor, illetve ha külön e-mailben jelzed nekem leiratkozási szándékodat az angolsikerrel@gmail.com e-mailcímre, azonnal törlöm, nem tárolom tovább.

 

 1. Angol online anyagok, tanfolyamok értékesítése

Ezen fizetős anyagok megvásárlásakor kitöltesz egy megrendelési űrlapot. A megrendeléssel egyidejűleg NEM iratkozol fel sem hírlevélre, sem eDM-re, sem pedig ingyenesen letölthető angol nyelvtani anyagokra.

A megrendelést követően 3 e-mailt kapsz, egyet közvetlenül a megrendelés leadása után, a 2. e-mailt 6 nappal később, a 3. e-mailt pedig a 7. napon. Ezen e-mailekben leírom Számodra a fizetés feltételeit, valamint, hogy milyen módon jutsz hozzá a megrendelt és kifizetett online anyagokhoz.

A megrendeléskor megadott személyes adataidat legkésőbb az űrlap kitöltését követő 365. napig tárolom.

 

 1. Angol előfizetéses rendszer, tagsági klub

Ha előfizetsz az English Grammar Club szolgáltatásaira (havidíjas, illetve 2  havi díjas verziókban juthatsz hozzá), a megrendeléskor megadott személyes adataidat legkésőbb a megrendelő űrlap kitöltését követő 365. napig tárolom.

A megrendeléssel egyidejűleg NEM iratkozol fel sem hírlevélre, sem eDM-re, sem pedig ingyenesen letölthető angol nyelvtani anyagokra.

A megrendelést követően 3 e-mailt kapsz, egyet közvetlenül a megrendelés leadása után, a 2. e-mailt 6 nappal később, a 3. e-mailt pedig a 7. napon.   Ezen e-mailekben leírom Számodra a fizetés feltételeit, valamint, hogy milyen módon jutsz hozzá a megrendelt és kifizetett online anyagokhoz.

 

Jogaid

 

Az alábbi jogok illetnek meg. Ezek kapcsán megkeresésedre GDPR alapján maximum 1 hónapon belül a szolgáltatónak (adatkezelőnek) válaszolnia kell.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Kérheted, hogy a szolgáltató (adatkezelő) tájékoztasson az általa kezelt személyes adataidról. Hozzáférést kérhetsz ezekhez az adatokhoz.

Bármikor írásban a szolgáltató (adatkezelő) székhelyére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az angolsikerrel@gmail.com címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetsz. A levélben küldött tájékoztatás kérést a szolgáltató (adatkezelő) akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tud azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekinti a szolgáltató (adatkezelő) hitelesnek, ha azt a regisztrált email címedről küldöd, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítson.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a szolgáltató (adatkezelő) által kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adataidat.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ha kéred, hogy szolgáltató (adatkezelő) tájékoztasson arra vonatkozóan, hogy személyes adataidnak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphatsz az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, érintetti jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

Bármikor írásban a szolgáltató (adatkezelő) székhelyére küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az angolsikerrel@gmail.com címre küldött e-mailben kérheted személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

Elfeledte­téshez való jog (Törléshez való jog)

Kérheted a szolgáltató (adatkezelő) által kezelt személyes adataid törlését az alábbi esetekben:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról a szolgáltató (adatkezelő) minden esetben tájékoztat, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatóak le.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted, hogy személyes adataid kezelését a szolgáltató (adatkezelő) korlátozza, ha vitatod a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy szolgáltató (adatkezelő) ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

Szolgáltató (adatkezelő) megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha vitatod annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheted, hogy személyes adataid kezelését szolgáltató (adatkezelő) korlátozza akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de ellenzed a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhetsz ezzel a joggal, ha az adatkezelés célja megvalósult, de igényled adataid kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor személyes adataid kezelését szolgáltató (adatkezelő) korlátozza, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Kérheted, hogy az általad a szolgáltató (adatkezelő) rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat a szolgáltató (adatkezelő) egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

A tiltakozáshoz való jog

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a szolgáltatóra (adatkezelőre) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekei érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét szolgáltató (adatkezelő) megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, a kezelt személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

A visszavonás joga

Jogosult vagy arra, hogy hozzájárulásodat bármikor visszavond.

 

Bírósághoz fordulás joga

Jogaid megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatkezelés célja

 • Jogaid védelme.
 • Beazonosításod, kapcsolattartás veled.
 • Jogosultságaid azonosítása.
 • Számodra küldött rendszer és marketing üzenetek testreszabása. releváns üzenetek biztosítása.
 • Ügyféltámogatás, tanácsadás, kérdések megválaszolása.
 • Statisztikák, elemzések készítése, döntéselőkészítés. Ez alapján tartalomfejlesztés, termék-és szolgáltatásfejlesztés koordinálása, hogy valóban hasznos anyagok, valóban olvasott tartalmak készüljenek.
 • Termék (szolgáltatás) fejlesztése, biztonságos üzemeltetése.
 • Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek megteremtése.
 • Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés.
 • A szolgáltató jogos üzleti érdekeinek érvényesítése.

 

Kezelt adatok

Szolgáltató (adatkezelő) kezeli az általad megadott adatokat, ezek:

 • Vezeték-és keresztnév
 • Email
 • Telefonszám
 • Skype azonosító
 • Számlázási cím, lakcím

 

Adatok naplózása biztonsági okokból:

 • Megtekintett oldal/funkció
 • Pontos időpont
 • IP cím
 • Böngésző süti / cookie

 

Profilépítés marketing célból:

 • Milyen problémára keresel megoldás, miért van szükséged angoltanárra, angol online tanfolyamra, letölthető anyagokra?
 • Mik a fő döntési szempontjaid?

 

A profil építés általad megadott adatok alapján történik. A szolgáltató (adatkezelő) célja az, hogy az általa küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találd.

A profil adatok alapján a szolgáltató (adatkezelő) manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével céloz, épít hírleveleket. Nincs automatizált adatfeldolgozással hozott döntés a folyamat során.

 

Adatfeldolgozók megnevezése

 

Tárhely (webhoszting) szolgáltatás:

 

Hírlevélküldés:

A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja

 

Webanalitika, email és dokumentum kezelés, naptár, telefon kontaktok, táblázat szinkronizáció:

 • Név: Google LLC
 • Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
 • Telefon: N/A
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.google.com/
 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, regisztrációkor, kérdőív-kitöltéskor táblázatokba rendezett adatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
 • Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő

 

Célzott reklám megjelenítés:

 • Név: Facebook Inc.
 • Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Telefon: +1 650-543-4800
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.facebook.com/
 • Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
 • Műveletek: célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

 

Online adatszolgáltatás (számlázó – számlázz.hu):

 • Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
 • Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.
 • Telefon: +36-1-427-3200
 • E-mail: N/A
 • Weboldal: https://www.nav.gov.hu/
 • Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
 • Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

 

A honlapon végzett webanalitika

Tájékoztatlak, hogy a http://angolkurzusok.skype-on.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez a Google Analytics programot használom.

A hivatkozott program a böngésződben ún. Cookie-kat (sütiket) helyez el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. A http://angolkurzusok.skype-on.hu  weboldalra látogatóként engedélyezed a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárulsz viselkedésed figyeléséhez, követéséhez és a program által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetőséged van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatlak, hogy a Google Analytics használata teljes mértékben megfelel az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen cookie-k célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://angolkurzusok.skype-on.hu weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen cookie-k érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Google Analytics

Szolgáltató (adatkezelő) a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával szolgáltató (adatkezelő) főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

 

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngésződben teheted meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatod be, milyen követési funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásaidról, telepítheted a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítetted a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem veszel részt.

Ha le szeretnéd tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Bizalmas adatkezelés

A szolgáltató (adatkezelő) a rögzített adatokat bizalmasan kezeli, és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, azokat a weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használja fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés részedre és az általad megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A szolgáltató (adatkezelő) sosem fogja marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adataid harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén átadhatja személyes adataid és más vonatkozó információkat.

Továbbá szolgáltató (adatkezelő) biztosíthatja, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A szolgáltató (adatkezelő) az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A szolgáltató (adatkezelő) által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a szolgáltató (adatkezelő) hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

 

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezelem adataidat.

Személyes adatokat megrendelési űrlap kitöltése után 365 napig tárolok, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

Ha ingyenes anyagra, hírlevélre, eDM-re iratkoztál fel, és a hírlevélben lévő leiratkozási linken keresztül leiratkozol, vagy e-mailben jelzed leiratkozási szándékodat az angolsikerrel@gmail.com e-mailcímre, akkor adataidat azonnal törlöm, nem tárolom tovább.

Részletes leírás az egyes adatkörökről, adatkezelési célokról és adat megtartási időkről a “Szolgáltatásaim” fejezet alatt.

 

Adattovábbítás

Szolgáltató (adatkezelő) jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése

A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a http://angolkurzusok.skype-on.hu  weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhetsz az angolsikerrel@gmail.com címre küldött emailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaiddal közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhatsz.

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választásod szerint – lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésedre tájékoztatlak a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 

Kistarcsa, 2018. május 21.

 

 

 

 

 

A honlap további használatához a cookie-k (sütik) használatát el kell fogadni. További információ

A böngésződben cookie-kat (adatfájlokat) tárolok. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaim biztosításához szükségesek. Az Elfogadom gombra kattintva a webhely használatával elfogadod a weboldal sütikre vonatkozó aktuális adatvédelmi irányelveket: .--> http://angolkurzusok.skype-on.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Itt zárhatod be ezt az ablakot